Poniżej prezentujemy trzy grupy katalogów przygotowanych przez CZIiTT, prezentujące:

Publikacje są skierowane do środowiska biznesu – przedsiębiorstw, które chciałyby zwiększyć swój potencjał konkurencyjny na rynku, korzystając z innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez naukowców. Na Politechnice Warszawskiej działa wiele prężnych, młodych, ale jednocześnie bardzo doświadczonych zespołów badawczych.

Oferta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: przedsiębiorców, instytucji publicznych, jednostek naukowych, a także wszystkich tych, którzy są zainteresowani współpracą i korzystaniem z potencjału badawczego oraz dorobku naukowego Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji
Dział Brokerów Innowacji
komercjalizacja@pw.edu.pl

Anna Ceglińska
Specjalista ds. Transferu Technologii
tel. +48 22 234 1470
anna.ceglinska@pw.edu.pl


Katalogi: Zespoły badawcze Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska dysponuje unikatową infrastrukturą i aparaturą naukową oraz ogromnym potencjałem zespołów badawczych w obszarze nauk technicznych.

Dzięki temu Politechnika Warszawska zajmuje czołowe miejsce wśród polskich uczelni technicznych, szczególnie w obszarze badań aplikacyjnych, których efektem są patenty i innowacje. Komercjalizacja wiedzy jest potwierdzeniem użyteczności społecznej badań prowadzonych na uczelni, a środki z niej uzyskiwane stają się coraz ważniejszym elementem finansowania kolejnych prac badawczo-rozwojowych.

Katalogi zostały
przygotowane przez
Dział Badań i Analiz
dba.cziitt@pw.edu.pl

Zespoły Badawcze Politechniki Warszawskiej – całość

Zapraszamy do lektury

Stan zawartych w katalogu informacji na 6 grudnia 2022 roku.

W razie potrzeby prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza – przyciski po prawej stronie.

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Wydział Architektury
Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Wydział Elektryczny
Wydział Fizyki
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Wydział Mechatroniki
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Wydział Transportu
Wydział Zarządzania
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Katalogi: Badania-Innowacje-Technologie

Różnorodność technologii zaprezentowanych w Katalogu to dowód na to, jak duży jest potencjał współpracy Politechniki Warszawskiej z biznesem.

Każda z prezentowanych technologii, oprócz opisu samej technologii, zawiera również informację na temat aktualnego poziomu gotowości technologicznej (TRL), co pozwala na ocenę tego, na jakim jest ona etapie rozwojowym i jak duże nakłady są jeszcze potrzebne, aby doprowadzić do jej ukończenia do wdrożenia. Ponadto opisywana dojrzałość rynku pozwala na oszacowanie potencjału innowacyjnego i wdrożeniowego prezentowanych technologii.

Katalogi zostały
przygotowane przez
Dział Badań i Analiz
dba.cziitt@pw.edu.pl

Badania-Innowacje-Technologie 2022
(wersja polska)
Research-Innovations-Technologies 2022
(English version)

Katalogi: Priorytetowe Obszary Badawcze Politechniki Warszawskiej – Oferta współpracy

Priorytetowe Obszary Badawcze Politechniki Warszawskiej to siedem obszarów, w których Uczelnia posiada najlepsze osiągnięcia naukowe oraz są one zgodne ze strategią i misją PW. W ramach prowadzonych badań naukowcy poszukują odpowiedzi na kluczowe wyzwania cywilizacyjne. POB obejmują kilka dyscyplin naukowych, a działalność badawcza w nich prowadzona ma charakter interdyscyplinarny.

W Katalogach zostały zaprezentowane Zespoły Politechniki Warszawskiej, których prace naukowo-badawcze wpisują się w trzy POB PW: Technologie materiałowe, Biotechnologia i inżynieria biomedyczna oraz Konwersja i magazynowanie energii.

Zaprezentowano główną infrastrukturę badawczą, która jest w dyspozycji Zespołu, obszary współpracy z innymi zespołami oraz wybrane osiągnięcia (nagrody, zrealizowane projekty, publikacje czy przyznane patenty).  Zachęcamy do zapoznania się z Katalogami opracowanymi dla trzech POB PW: Technologie materiałowe, Biotechnologia i inżynieria biomedyczna oraz Konwersja i magazynowanie energii.

Katalogi zostały
przygotowane przez
Dział Badań i Analiz
dba.cziitt@pw.edu.pl

Technologie Materiałowe
Konwersja i Magazynowanie Energii
Material Technologies
Energy Conversion and Storage