Najlepszą wizytówką Uczelni są jej absolwenci. To ich przygotowanie zawodowe pozwala im odnosić sukcesy, a wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów mają znaczenie dla ich karier. Od 2013 roku prowadzimy więc dwa projekty:

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów

Success Stories – Absolwenci Politechniki Warszawskiej

Chcieliśmy dowiedzieć się, jak wyglądała droga absolwentów PW do sukcesu. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie o to, dzięki komu i czemu absolwenci PW dotarli do miejsc, w których znajdowali się w momencie realizacji badania. Chcieliśmy, aby historie absolwentów stały się inspiracją i źródłem cennych informacji dla młodych osób rozpoczynających przygodę (realnie czy jeszcze w sferze rozważań) z Politechniką Warszawską.

Zaczęliśmy od tego, że zbadaliśmy sposoby budowania narracji o sukcesach absolwentów, analizując m.in. strony internetowe wybranych uczelni zagranicznych oraz Politechniki Warszawskiej. Uzupełniliśmy to wiedzą zebraną podczas wywiadów narracyjnych z absolwenatmi naszej Uczelni. W ten sposób powstał pierwszy raport pt.: Success Stories. Absolwenci Politechniki Warszawskiej – Jak badać sukcesy absolwentów?

Wyniki analizy zgromadzonych danych zaprezentowaliśmy w 5 raportach tematycznych. Raporty poświęcone są różnorodnym zagadnieniom związanym z sukcesem jak: definiowanie sukcesu, wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na sukces, znaczenie rodziny w osiąganiu sukcesów, subiektywne postrzeganie ścieżki zawodowej oraz to, na ile osiągnięcia absolwentów były splotem korzystnych wydarzeń a wynikiem ciężkiej pracy.


Success Stories – Absolwenci Politechniki Warszawskiej

Succes stories – Absolwenci Politechniki Warszawskiej jest projektem badawczym, którego celem jest analiza ścieżek zawodowych absolwentów PW oraz identyfikacja kamieni milowych istotnych z punktu widzenia studentów PW.

Efektem projektu jest prezentacja sylwetek zawodowych absolwentów Politechniki Warszawskiej, które mogą być inspiracją dla studentów PW w kształtowaniu swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Prezentacje sylwetek zawodowych zawierają ścieżkę kariery, rady dla studentów, refleksje dotyczące studiów, rozwoju i sukcesu.

Do projektu zapraszani są absolwenci PW, którzy osiągnęli szeroko zdefiniowany sukces, np. uczestniczyli w projektowaniu i realizacji innowacyjnego badania, stworzyli innowacyjną działalność gospodarczą, efektywnie komercjalizują wiedzę, skutecznie przekazują wiedzę kolejnym pokoleniom w ramach zajęć, pracują na wysokim stanowisku w firmie, swoją codzienną pracą w różnorodnych organizacjach aspirują do zmiany fragmentu rzeczywistości społecznej czy też po prostu pracują w swoim zawodzie i każdego dnia wykonują kawał dobrej roboty.

Do udziału zapraszamy także naukowców i wykładowców, w tym również pracowników Politechniki Warszawskiej, którzy są jej absolwentami! Celem jest pokazanie studentom, w jaki sposób z sukcesem kształtować karierę naukową.

Prezentacja sylwetki, której elementem jest zdjęcie absolwenta, opracowywana jest na podstawie informacji przekazanych przez absolwenta PW w formie wybranej spośród:

  • 30-minutowa rozmowa telefoniczna/online, podczas której badacz zadaje pytania wpisujące się w zakres przygotowywanej prezentacji,
  • pisemne wypełnienie formularza gromadzenia informacji, który koncentruje się na zagadnieniach prezentowanych w sylwetce.

Badanie realizowane jest w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka–Edukacja–Rozwój–Współpraca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.


Sylwetki i historie absolwentów


Absolwenci Politechniki Warszawskiej


Zrealizowane w ramach projektów „NERW PW. Nauka–Edukacja–Rozwój–Współpraca” i „NERW 2 PW. Nauka–Edukacja–Rozwój–Współpraca” współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.