Głównym założeniem projektu jest popularyzacja osiągnięć naukowych (pracy naukowców, badań naukowych
i prac rozwojowych) oraz promocja nauki poprzez rozwój świadomości oraz wzrost zaangażowania (empowerment) poszczególnych grup interesariuszy uczelni.

Empowerment środowiska naukowego możliwy będzie dzięki zaangażowaniu naukowców w proces tworzenia innowacji społecznych, empowerment społeczności lokalnych z kolei – dzięki uczestnictwu ich przedstawicieli w procesie rozwiązywania problemów społecznych.

Projekt zakłada konsorcjum dwóch uczelni badawczych na Mazowszu, sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni: Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzących działania
w ramach zobowiązań wynikających z Deklaracji tj. kształtowania społecznych i obywatelskich postaw. W skład konsorcjum wejdą także dwie jednostki samorządowe: Urząd Miasta st. Warszawy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dobór Partnerów projektu pozwala na skuteczną realizację postawionych w projekcie celów.

Okres realizacji projektu:
01.07.2020-30.06.2022
Okres zaangażowania CZIiTT PW:
01.07.2020-30.06.2022

Budżet projektu:
997 679,92 zł

Lider projektu:
– Politechnika Warszawska
Partnerzy:
– Uniwersytet Warszawski,
– Urząd Miasta st. Warszawy,
– Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie


Cele projektu
Społeczna odpowiedzialność nauki

  • CS1. Promocja osiągnięć polskiej nauki poprzez zaangażowanie naukowców i wykorzystanie wyników ich prac w procesie tworzenia innowacji społecznych rozwiązujących problemy społeczne województwa mazowieckiego.
  • CS2. Organizacja cyklu przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej w rozwiązywaniu istniejących problemów społecznych kluczowych w świetle zapewnienia wysokiej jakości życia.
  • CS3. Promocja badań i wyników prac naukowych w Polsce i zagranicą (przyczyniających się m.in. do lepszego zrozumienia społecznej odpowiedzialności nauki).

Działania realizowane w ramach projektu

  • D1.1. Identyfikacja i analiza istotnych złożonych problemów społecznych województwa mazowieckiego w kontekście NUTS2/NUTS3 (z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych) (koordynacja prac).
  • D1.3. Przygotowane materiałów i działań promujących polską naukę w kontekście priorytetowych obszarów badawczych uczelni oraz problemów społecznych (filmy, publikacje itp.).
  • D2.1. Warsztaty „Czy i po co przekształcać badania naukowe w innowacje społeczne?” (koordynacja prac).
  • D2.2. Warsztaty design thinking/service design – zaangażowanie społeczności lokalnych w proces rozwiązywania problemów społecznych. (koordynacja prac).
  • D2.3. Weryfikacja innowacji społecznych – testowanie prototypów rozwiązań istniejących problemów społecznych. (koordynacja prac).
  • D3.1. Promocja badań i wyników prac naukowych w Polsce i zagranicą (przyczyniających się m.in. do lepszego zrozumienia społecznej odpowiedzialności nauki).

Filmy o projekcie


Rozwiązania opracowane przez naukowców z Politechniki Warszawskiej

Wybrane prototypy rozwiązań problemów społecznych

Prototypy rozwinięte na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Animacje o projekcie