Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności


Pod takim tytułem Politechnika Warszawska realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wdrożenie projektu Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności zwiększy poziom dostosowania Politechniki Warszawskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w następujących zakresach:

  • dostępność architektoniczna i komunikacyjna,
  • procedury kształcenia,
  • narzędzia informatyczne,
  • administrowanie stron internetowych,
    zmiana sposobu kształcenia inżynierów tak, aby mogli oni w przyszłości poprzez swoją działalność zawodową wspierać zwiększanie dostępności w wielu wymiarach.

Projekt obejmuje swoim zakresem 7 zadań

  • Zadanie 1 – Utworzenie Centrum Projektowania Uniwersalnego na Wydziale Architektury PW.
  • Zadanie 3 – Stworzenie Systemu Przestrzennej Identyfikacji Wizualnej i informacji o dostępności budynków i terenów PW.
  • Zadanie 4 – Stworzenie systemu nawigacji indoor w wybranych budynkach PW.
  • Zadanie 7 – Stworzenie Map Dostępności Budynków PW.

Okres realizacji:
01.02.2020-30.09.2023

Wartość projektu:
13 561 460,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków UE/EFS:
13 111 360,00 zł

Koordynator projektu na poziomie centralnym:
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.


Więcej informacji
Dział Wsparcia Edukacji
dwe.cziiitt@pw.edu.pl


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie NERW2-logo-zestaw-kolor-1-1024x100.jpg