Dział Badań i Analiz CZIiTT PW dysponuje siecią laboratoriów badawczych i analitycznych. Dzięki możliwościom realizacji badań wspiera tym samym procesy podejmowania decyzji w obszarach zarządzania innowacjami, wiedzą, jakością, transferem technologii i przedsiębiorczości.


Laboratorium badań społecznych

To profesjonalne studio do realizacji wywiadów telefonicznych wspieranych komputerowo.

Oferujemy stanowiska pracy wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie ułatwiające zarządzanie procesem badawczym.

 • badania społeczne i ekonomiczne z wykorzystaniem techniki ankiety telefonicznej (CATI) w oprogramowaniu CADAS CATI;
 • automatyzacja procesu pobierania i przetwarzania kontaktowych baz danych;
 • cykliczna aktualizacja i weryfikacja tematycznych baz danych (automatycznie i manualnie) według wytycznych Zleceniodawcy.

Laboratorium przetwarzania danych i analiz

W laboratorium możliwe jest prowadzenie zaawansowanych prac analitycznych dzięki profesjonalnym systemom informatycznym.

 • badania społeczne i ekonomiczne z wykorzystaniem techniki ankiety internetowej (CAWI), w tym z wykorzystaniem przenośnego zestawu tabletów;
 • badania społeczne i ekonomiczne z wykorzystaniem techniki ankiety papierowej (PAPI);
 • konsultacje metodologiczne – wsparcie w opracowaniu narzędzi badawczych w ramach prowadzonych analiz statystycznych i prac badawczych;
 • analiza danych (ilościowych i jakościowych) oraz interpretacja: eksploracyjna analiza danych, analiza statystyczna, odkrywanie użytecznych biznesowo wzorców i zależności za pomocą technik data mining, text mining, machine learning;
 • wizualizacja wyników badań poprzez tworzenie interaktywnych wykresów i infografik na podstawie wyników badań;
 • budowanie rekomendacji istotnych dla wykorzystania wyników badań w praktyce;
 • opracowanie raportu badawczego obejmującego: streszczenie, tzw. executive summary, opis metodyki, przebieg procesu badawczego, najważniejsze dane, analizę, interpretację, wnioski, rekomendacje.

Laboratorium prac projektowych

Przeznaczone jest do wydajnej i sprawnej pracy zespołowej.

Kameralna sala z widokiem na przestrzeń miejską buduje przyjazną i kreatywną atmosferę do pracy. W laboratorium można wygodnie pomieścić cztery grupy robocze składające się maksymalnie z sześciu członków.

Daje też możliwość dostępu jednoczesnej prezentacji wyników pracy każdego zespołu na trzech niezależnych projektorach.

 • warsztaty projektowe – dla firm, instytucji, organizacji oraz osób fizycznych chcących nawiązać współpracę z Centrum w zakresie prac badawczych;
 • Service Design (projektowanie usług);
 • realizacja procesów sieciowania nauki i biznesu;
 • konsultacje technik i narzędzi badawczych;
 • budowa koncepcji badawczej;
 • realizacja projektów badawczych;
 • tworzenie fiszek projektowych i wniosków o dofinansowanie projektów za pomocą kreatywnych technik pracy oraz narzędzi ułatwiających projektowanie (usługa realizowana w ramach zawartych umów o współpracę);
 • ewaluacja i monitoring projektów;
 • projektowanie procesu zarządzania projektem badawczym.

Pracownia kreatywności

Pracownia kreatywności to miejsce innowacyjnych prac projektowych, takich jak: Design Thinking, Service Design, Design Management.

Przestronna przestrzeń, którą można dowolnie aranżować i odpowiednia dla zróżnicowanych działań – od prac grupowych, poprzez warsztaty, aż po zaawansowane procesy kreatywne.

 • realizacja badań społecznych z wykorzystaniem kreatywnych metod pracy;
 • realizacja badań ekonomicznych z wykorzystaniem gier kreatywnych np. Business Model Poker;
 • kreatywne warsztaty służące poszukiwaniu nowatorskich pomysłów i rozwiązań wybranych zagadnień;
 • trening twórczego myślenia.

Laboratorium innowacji nietechnologicznych

Laboratorium innowacji nietechnologicznych powstało z przekonania, iż uczelnia powinna brać czynny udział w życiu miasta i regionu, tak aby rozwijać się w sposób zrównoważony, nie tylko w sferze innowacji związanych z technologią czy gospodarką, ale również w działalności społecznej skierowanej do mieszkańców.

Główną rolę odgrywają tutaj innowacje nietechnologiczne, które poprzez rozwiązywanie wyzwań stojących przed społeczeństwem, mają na celu polepszenie jakości życia nas wszystkich. Działania te nie tylko towarzyszą wprowadzaniu innowacji technologicznych, ale również często je inicjują i decydują o ich powodzeniu.

Inicjujemy spotkania społeczności akademickiej, organizacji miejskich i pozarządowych oraz przedsiębiorców. Procesy partycypacyjne wymagają zastosowania odpowiednich technik i metod, aby pracować z osobami reprezentującymi odmienne środowiska – specjalistami w różnych dziedzinach. Eksperci zapraszani do wspólnej, moderowanej rozmowy, są w stanie wypracować konkretne zalecenia i propozycje odnośnie przedmiotu konsultacji.

 • moderacja konsultacji społecznych (przeprowadzenie pełnego procesu);
 • tworzenie innowacji społecznych poprzez łączenie istniejących problemów społecznych z dostępnymi innowacjami technologicznymi;
 • realizacja badań na potrzeby inicjatyw społecznych, wspierających osiągnięcia nauki i techniki;
 • diagnoza istniejących problemów społecznych oraz tworzenie propozycji ich rozwiązania poprzez zastosowanie istniejących rozwiązań i innowacji;
 • poszukiwanie nowych, społecznie użytecznych zastosowań istniejących rozwiązań technologicznych;
 • konsultacje społeczne opracowanych rozwiązań (z wykorzystaniem interaktywnej prezentacji jako metody pozyskiwania informacji zwrotnej od potencjalnych użytkowników);
 • badania społeczne z zakresu User Experience;
 • badania z zakresu prognozowania metodyką foresight;
 • testowanie aplikacji projektowanych na stoły interaktywne.

Laboratorium technik multimedial-nych – Studio nagrań

Laboratorium technik multimedialnych wraz ze Studiem nagrań to nowoczesna przestrzeń do produkcji i rejestracji projektów audio-wideo, np. debaty wraz z rejestracją nagrania.

Profesjonalnie wygłuszone studio daje możliwość aranżacji wnętrza, zastosowanie techniki blue box.

Usługi oferowane są we współpracy ze Studencką Telewizją Internetową TVPW.

 • usługi audio-wideo;
 • transmisje i streaming wydarzeń – wielokamerowe realizacje z transmisją na żywo do internetu (np. wydarzeń organizowanych w auli Centrum);
 • wykonanie sesji fotograficznej oraz obróbka zdjęć w programie graficznym, fotorelacje z wydarzeń;
 • udostępnianie studia na potrzeby nagrań i produkcji, a także sprzęt Studia nagrań na potrzeby wydarzeń organizowanych na PW;
 • webinaria dedykowane dla PW: kadra akademicka, jednostki i wydziały PW.