Politechnika Warszawska w projekcie INFRASTART CePT

Program INFRASTARt skierowany jest do jednostek naukowych, posiadających infrastrukturę badawczo-rozwojową (B+R) zbudowaną lub przebudowaną dzięki realizacji projektów w ramach II priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), dla której dofinansowanie wyniosło co najmniej 25 000 000 zł i za pomocą której można prowadzić prace B+R oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych. W ramach Programu jednostki naukowe uzyskają wsparcie na utrzymanie tej infrastruktury, co przełoży się na rozwój ich działalności naukowej oraz komercyjnej. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa.


Aktualności i informacje

 • Konsorcjanci CePT  uczestniczący w Projekcie INFRASTARt CePT w pierwszym roku realizacji projektu otrzymali dofinasowanie w wysokości około 4 600 000 zł.. Dofinansowanie wpłynęło na konto lidera Projektu w dniu 8 grudnia 2021 roku.
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny wraz z członkami Konsorcjum CePT w tym z Politechniką Warszawską, biorącymi udział w Projekcie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT finansowanym ze środków PO IG ( o wartości około 400 mln zł)  przygotował wniosek o dofinasowanie w ramach Programu INFRASTART, który  został rozpatrzony pozytywnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i w dniu 27 października 2021 roku została podpisana umowa dofinansowania dla Projektu INFRASTART CePT Nr umowy  INFRASTARt-I/0012/2021-00.
 • W I kwartale 2022 roku Konsorcjanci CePT  uczestniczący w Projekcie INFRASTARt CePT złożyli raport finansowy z realizacji projektu za rok 2021, wykazując wykonanie przychodów z tytułu współpracy z jednostkami otoczenia naukowego i gospodarczego, w tym z tytułu współpracy międzynarodowej – na infrastrukturze PO IG – o wartości 22 080 726,04 zł..
 • W dniu 27 maja 2022 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że raport finansowy za rok 2021 został zaakceptowany w dn. 25.05.2022 r. na kwotę 22 080 726,04 zł przychodów kwalifikowanych (wartość uzyskanego przychodu + wartość projektów B+R realizowanych we współpracy z podmiotami zagranicznymi) zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu. Kwota A dofinansowania wynosi 929 462,04 zł, kwota B wyliczona algorytmem na podstawie przychodów netto wynosi 2 932 347,74 zł, natomiast kwota C wyliczona algorytmem na podstawie wartości projektów B+R realizowanych we współpracy z podmiotami zagranicznymi wynosi 299 227,72 zł.

Nazwa programu

Program zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R – „INFRASTARt”

Nazwa projektu

INFRASTART CePT

Finansowanie

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INFRASTARt

Wykonawca

Warszawski Uniwersytet Medyczny  – lider konsorcjum

Konsorcjanci

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Warszawska
 • Instytut  Biochemii i Biofizyki PAN
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Instytut Wysokich Ciśnień
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w  Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski

Numer projektu

INFRASTARt-I/0012/2021-00

Okres realizacji projektu

27.10.2021 r.  – 31.12.2024 r.

Wartość Projektu

Dofinansowanie  projektu przyznawane jest wg specjalnego algorytmu, który bazuje m. in. na wartości wypracowanych przychodów projektowych oraz wartości projektów B+R realizowanych we współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Kierownik Projektu na Politechnice Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko