Site Loader
KONTAKT
STRONA ARCHIWALNA - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Ostatnim etapem konsultacji społecznych dot. regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego na Mazowszu był warsztat rekomendacyjny (07.10.2021 r.), w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym pełniących funkcję animatora rozwoju gospodarczego oraz eksperci ds. rozwoju regionalnego i innowacji. Dr Katarzyna Modrzejewska podczas warsztatów online przepracowała z uczestnikami propozycje zmian w kolejnej edycji konkursu.

Proponowane modyfikacje były efektem analizy danych zgromadzonych przez nasz Dział Badań i Analiz podczas całego procesu konsultacji społecznych.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych DBA pracował rekomendacje do drugiej edycji otwartego konkursu ofert, ogłaszanego przez UMWM, pn. „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”. Konkurs zostanie ogłoszony na początku 2022 r.

Konsultacje społeczne realizowane były w ramach projektu GOSPOSTRATEG „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny”, który Uczelnia realizuje w ramach konsorcjum z UMWM i SGH.

Relacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: https://innowacyjni.mazovia.pl/aktualnosci/warsztaty-rekomendacyjne-dot-animatorow-rozwoju-gospodarczego-na-mazowszu.html.

 

Post Author: Tomasz Turzyński