Dział Badań i Analiz
tel. +48 22 234 1563
dba.cziitt@pw.edu.pl

Dział Badań i Analiz to interdyscyplinarny zespół badaczy posiadający duże doświadczenie w badaniach naukowych i komercyjnych. Pracownicy naukowo-badawczy CZIiTT PW posiadają wiedzę i kompetencje z zakresu socjologii, ekonomii, psychologii, informatyki, polityki społecznej i nauk o kulturze.
DBA utworzono w oparciu o działającą od 2012 r. Sekcję Wspierania Badań Społecznych w Biurze Rozwoju i Projektów Strategicznych PW.


dr Katarzyna Modrzejewska
Kierownik Działu Badań i Analiz

Kontakt: pok. 1.09
tel. +48 22 234 5978
katarzyna.modrzejewska@pw.edu.pl

Profil Linkedin

Doktor nauk społecznych, socjolog, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), pedagogiki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) oraz ewaluacji projektów UE (Uniwersytet Warszawski).
Przewodnicząca zespołu współpracy z otoczeniem społeczno gospodarczym w Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia Politechniki Warszawskiej. Spec. zarządzania projektami według metodologii PRINCE2, certyfikowany audytor wewnętrzny (Systemu Zarządzania Usługami oraz Systemu Zarządzania Jakością), certyfikowany moderator Design Thinking oraz Modern Theory od Innovative Problem Solving (the 1st level of MA TRIZ certification).
Na Politechnice Warszawskiej pracuje od kwietnia 2010 r., gdzie do tej pory koordynowała realizacje ponad 100 projektów badawczych, w tym:
– projektu badawczego „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza – Akademickie Mazowsze 2030” (PO IG 1.1.1),
– projektu „Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską” (PO KL 4.1.1),
– projektu badawczego „Global Entrepreneurial Talent Management 3” (H2020-MSCA-RISE).
Wcześniej: właścicielka firmy badawczej, realizator projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (POKL, POIG, ZPORR). Temat pracy doktorskiej: „Kultura innowacyjności polskich parków technologicznych”.
Jej zainteresowania badawcze skupiają się nie tylko na zagadnieniach związanych z zarządzaniem uczelnią, instytucjami otoczenia biznesu, jakością kształcenia, przedsiębiorczości akademickiej czy transferem technologii, ale również na kulturze innowacyjności, a ostatnio na sektorze kosmicznym.

Dariusz Parzych
Zastępca Kierownika Działu

Kontakt: pok. 1.20
tel. +48 22 234 1563
dariusz.parzych@pw.edu.pl

Psycholog, informatyk oraz absolwent kierunku Data Science (WEiTI PW) – zorientowany na prace badawczo-rozwojowe o charakterze interdyscyplinarnym na styku interakcji człowieka z technologią.
Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu i realizacji projektów naukowo-badawczych dla klientów biznesowych, administracji publicznej oraz NGO. Spec. zarządzania projektami według metodologii PRINCE2, certyfikowany moderator Design Thinking.
Zainteresowania naukowe: projektowanie interakcji człowiek–technologia, psychologia poznawcza, design research, aspekty etyczne oraz prywatność w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
W Dziale Badań i Analiz odpowiedzialny jest za koordynację projektów badawczych, w tym za obszar pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych ilościowych. Prowadzi m.in. projekty związane z badaniami użyteczności, user experience. Jest członkiem zespołów naukowo-badawczych, w których realizuje badania eksperymentalne z zakresu wpływu technologii na zachowanie człowieka (współpraca z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych PW). W ramach Laboratorium Badań Percepcyjnych (Wydział Fizyki PW, CZIiTT) realizuje projekt „Vision improvement by dynamic Optics” finansowany w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest stworzenie nowatorskiego urządzenia do poprawy jakości widzenia za pomocą optyki dynamicznej.
Prowadzi również projekty badawcze związane z komercjalizacją, transferem technologii oraz przedsiębiorczością akademicką. Autor m.in. publikacji dot. efektywnych narzędzi promocji wyników badań naukowych wdrażanych do gospodarki oraz determinantów przedsiębiorczości na uczelniach technicznych.
Obecnie zaangażowany w realizację badań w projekcie: „Społeczna odpowiedzialność nauki – od promocji po innowacje społeczne” realizowanego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.
Przygotowuje pracę doktorską na Politechnice Warszawskiej dotyczącą włączania użytkowników do systemów inteligentnego zarządzania obiektami.

dr Aleksandra Wycisk
Specjalista ds. Badań i Analiz

Kontakt: pok. 1.11
tel. +48 22 234 1459
aleksandra.wycisk@pw.edu.pl

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwentka socjologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Specjalizuje się w społecznych badaniach jakościowych.
W Politechnice Warszawskiej od 2013. Projektuje i wykonuje badania DBA realizowane w ramach Horyzontu 2020, POWER oraz usług badawczych, najczęściej z zakresu społecznej adaptacji procesów innowacyjnych, procesów kształcenia w kontekście potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni oraz współpracy nauka-biznes.
Zaangażowana w projekty krajowe i międzynarodowe, m.in. „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3” (NCBiR, GOSPOSTARTEG I), „NERW PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca” (POWER), „Global Entrepreneurial Talent Management 3” (H2020, nr 734824), „FabSpace 2.0” (H2020, nr 693210).
Członkini Zespołów Rektorskich: ds. wdrożenia w PW zasad Europejskiej Kartu Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych; Zespołu ds. rozwoju zawodowego pracowników w projekcie „Mapa drogowa Politechniki Warszawskiej – w kierunku uczelni badawczej” oraz Zespołu dot. analizy wybranych aspektów procesu kształcenia w PW (w ramach projektu „NERW PW”).
Jej praca doktorska dotyczyła zależności między procesem budowania wizerunku miasta a (re)interpretacjami historii, kultury i dziedzictwa danego ośrodka (projekt „Miasta znaczeń”, NCN). Laureatka Wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego i Nagrody Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w konkursie Teraz Polska Promocja. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz popularno-naukowych w j. polskim i angielskim.

Monika Zgutka
Specjalista ds. Badań i Analiz

Kontakt: pok. 1.20
tel. +48 22 234 1563
monika.zgutka@pw.edu.pl

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunkach matematyka i socjologia.
Analityk, dotychczas zawodowo związany z branżą finansową. Wykształcenie ścisłe i humanistyczne łączy z pasją i rozwija wykonując statystyczną analizę danych m.in. społecznych, psychologicznych.
W Dziale Badań i Analiz CZIiTT wspiera realizację projektów badawczych w zakresie analiz ilościowych. Obecnie jest również zaangażowana w działania z zakresu Bilansu kompetencji wśród uczestników projektów dofinansowanych ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: „NERW PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca”, „NERW 2 PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca”, „Preinkubacja – szybki start dla przedsiębiorczych”.

Magda Matysiak
Specjalista ds. Badań i Analiz

Kontakt: pok. 1.13
tel. +48 22 234 1429
magda.matysiak@pw.edu.pl

Absolwentka socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: stosunki pracy i zasoby ludzkie). Doświadczenie badawcze zdobyła w EVALU – wiodącej firmie na polskim rynku badań ewaluacyjnych, gdzie uczestniczyła w realizacji kilkudziesięciu badań społecznych, prowadzonych na poziomie regionów i całego kraju dot. aktywności zawodowej, działań informacyjno-promocyjnych, wykluczenia i włączenia społecznego, infrastruktury szkolnictwa wyższego, współpracy B+R i komercjalizacji wiedzy oraz roli nowych technologii w usprawnieniu pracy.
W Dziale Badań i Analiz wspiera realizację projektów badawczych w zakresie prowadzenia badań jakościowych i ilościowych oraz opracowywania raportów. Obecnie zaangażowana w realizację komponentów badawczych dot. jakości kształcenia w ramach projektu „NERW 2 PW Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca” (Zadanie 19. „Badania społeczne na potrzeby podniesienia jakości kształcenia PW”) Członkini Zespołu Rektorskiego „Mapa drogowa Politechniki Warszawskiej (PW) – w kierunku uczelni badawczej”, koncentrującego się na podniesieniu jakości zarządzania w zakresie realizacji projektów badawczych na PW.
Autorka takich publikacji jak: „Jak osiągnąć sukces? Diagnoza czynników sukcesu absolwentów PW”, „Myślenie wizualne – skuteczność i obszary zastosowań”, „Ekspertyza dla NCBR dot. kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do definicji ustawy o zasadach finansowania nauki” czy „Diagnoza potrzeb prawników w zakresie wykorzystywania narzędzi informatycznych w usługach prawniczych”.

Marcin Karolak
Młodszy Badacz

Kontakt: pok. 1.10
tel. +48 22 234 5568
marcin.karolak@pw.edu.pl

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego kierunku „Socjologia”. Napisał pracę dyplomową dotyczącą społecznych implikacji wdrażania technologii energii odnawialnej w Polsce. Uczestniczył w dwumiesięcznym wyjeździe studyjnym w Tajwanie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół społecznych aspektów transferu i wdrażania nowoczesnych technologii, w szczególności źródeł energii odnawialnych.
W ramach pracy dla jednej z największych agencji energetycznych w Polsce prowadził i raportował badania społeczne, dotyczące uwarunkowań wykorzystania źródeł odnawialnych w sektorze mieszkalnym, usługowym oraz przemysłowym, był współautorem dokumentów strategicznych dotyczących gospodarki energetycznej wielu gmin.
W Dziale Badań i Analiz zajmuje się projektem NERW 2 oraz wspiera realizację projektów badawczych w zakresie prowadzenia badań jakościowych oraz ilościowych.

Klaudyna Nowińska
Młodszy Badacz

Kontakt: pok. 1.10
tel. +48 22 234 5568
klaudyna.nowinska@pw.edu.pl

Absolwentka Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego w Specjalności Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego.
Od pięciu lat zawodowo zajmuje się realizacją badań społecznych, w szczególności ewaluacji odnoszących się do zagadnień rozwoju regionalnego oraz zróżnicowania natężenia występowania zjawisk społeczno-ekonomicznych w skali regionalnej. Uczestniczyła w realizacji kilkunastu badań współfinansowanych ze środków UE, łączących w sobie metody zarówno jakościowe jak i ilościowe.
Laureatka I edycji ogólnopolskiego konkursu „Dyplomy dla Warszawy” (2016) organizowanego przez Muzeum Warszawy pod patronatem m.st. Warszawy na najlepsze prace rozprawy doktorskie i prace magisterskie z zakresu specjalności naukowych dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju Warszawy oraz wyróżniona podczas XI edycji konkursu „Samorządu Terytorialnego” (2014) na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu rozwoju regionalnego za pracę magisterską pt. „Warszawa z Mazowszem, Mazowsze bez Warszawy – w poszukiwaniu sensu regionalnych podziałów administracyjnych”.
W Dziale Badań i Analiz wspiera realizację projektów badawczych w zakresie prowadzenia badań jakościowych i ilościowych.
Obecnie zaangażowana w realizację Projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu GOSPOSTRATEG „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny” oraz Projekt „NERW2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Małgorzata Płaszczyca
Specjalista ds. Badań i Analiz

Kontakt: pok. 1.20
tel. +48 22 234 1563
malgorzata.plaszczyca@pw.edu.pl

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach nauki polityczne oraz kulturoznawstwo. Od kilku lat zawodowo związana z badaniami marketingowymi i społecznymi (zarówno ilościowymi, jak i jakościowymi).
Swoją przygodę z badaniami zaczynała jako ankieter telefoniczny, następnie zajmowała się koordynacją pracy zespołu ankieterów, wyszukiwaniem i analizowaniem danych źródłowych, tworzeniem ofert i opracowywaniem metodologii badań, pisaniem i redagowaniem raportów badawczych. Moderator wywiadów indywidualnych i grupowych. Zawodowo interesuje się analizą danych.
W Krakowie działała w studenckich kołach naukowych: politologicznym i medioznawczym. Była wolontariuszem Polskiej Akcji Humanitarnej (biuro w Krakowie) i Studenckiego Radia „ŻAK” Politechniki Łódzkiej, gdzie realizowała dźwiękowo audycje, prowadziła autorskie programy popularnonaukowe, tworzyła materiały reporterskie, prowadziła szkolenia z zakresu dziennikarstwa radiowego i realizacji dźwiękowej audycji. Przez kilka lat, jako pracownik „Żaka” brała udział w obsłudze technicznej Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej YAPA. Za swoją działalność na rzecz uczelni została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej”.
W Politechnice Warszawskiej od 2018 r. Była członkinią Zespołu Rektorskiego ds. analizy wybranych aspektów procesu kształcenia w PW (Zadanie 43. Analiza i wdrożenie zmian procesu kształcenia w Politechnice Warszawskiej w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”) oraz Zespołu Rektorskiego ds. Zadania 1.6 Rozwój zawodowy pracowników w projekcie „Mapa Drogowa Politechniki Warszawskiej (PW) – w kierunku Uczelni Badawczej”. Obecnie pracuje przy realizacji projektu pn. „NERW 2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ewa Bichta
Młodszy Badacz

Kontakt: pok. 1.13
tel. +48 22 234 1429
ewa.bichta@pw.edu.pl

Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. W czasie studiów brała udział w projektach badawczych jako badacz terenowy i jakościowy, zarówno w zespołach polskich (Uniwersytet Warszawski), jak i międzynarodowych (Universität Mannheim, Universitatea Babeș-Bolyai). Jest w trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UW, gdzie zyskiwała doświadczenie dydaktyczne prowadząc zajęcia dla studentów I roku. Swoje doświadczenia badawcze zdobywała w Centrum Wyzwań Społecznych UW, w diagnozie dla Narodowego Centrum Kultury i w firmie badawczej Danae. W pracach dyplomowych skupiała się na obszarze socjologii wsi, badając przemiany obrzędowości oraz ich wpływ na relacje sąsiedzkie i na trwanie lokalnych społeczności, m.in. w kontekście działania lokalnych instytucji i III sektora.
W Dziale Badań i Analiz uczestniczy w projekcie “NERW PW – Nauka, Edukacja, Rozwój, Współpraca”. Wspiera także realizację badań jakościowych, zajmuje się tworzeniem i korektą raportów badawczych oraz innych publikacji.

Gabriela Hołdanowicz
Referent ds. Badań i Analiz

Kontakt: pok. 1.12
tel. +48 22 234 1459
gabriela.holdanowicz@pw.edu.pl

Absolwentka studiów I stopnia na kierunku psychologia (ścieżka: biznes) na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Obecnie kontynuuje kształcenie w tym kierunku na studiach magisterskich.
Czynny udział w prowadzeniu badań bierze od II roku studiów, dotychczas koncentrując się na badaniach ilościowych zgłębiających takie zagadnienia jak mimikra (Laboratorium Psychofizjologii Obwodowej) czy depresja (Instytut Psychologii PAN). Uczestniczyła dotychczas w jednym projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i dwóch finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W Dziale Badań i Analiz uczestniczy w projekcie „Społeczna odpowiedzialność nauki – od promocji po innowacje społeczne” realizowanym w ramach programu “Społeczna Odpowiedzialność Nauki”. Wspomaga również realizację Katalogu prezentującego zespoły prowadzące prace B+R w Politechnice Warszawskiej. Wcześniej zaangażowana była także w projekty „Global Entrepreneurial Talent Management 3 (GETM3)” oraz „NERW 2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca.”.
Wśród zainteresowań naukowych wymienić może takie zagadnienia jak: społeczna odpowiedzialność, budowanie wartości marki czy psychologia ekonomiczna.

Magdalena Zakrzewska
Referent ds. Badań i Analiz

Kontakt: pok. 1.20
tel. +48 22 234 1429
magdalena.zakrzewska@pw.edu.pl

Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych SWPS “Projektowanie Usług”. Interesuje się badaniami o charakterze społecznym, gospodarczym, ale także psychologicznym.
W Dziale Badań i Analiz CZIiTT jest zaangażowana w pracę nad bieżącymi projektami, gdzie głównie wspiera realizację badań ilościowych. Zajmuje się analizą danych, implementacją narzędzi badawczych w systemie ankietowym, wizualizacją danych oraz raportowaniem realizowanych działań badawczych.
Obecnie  jest również zaangażowana w działania z zakresu Bilansu kompetencji wśród uczestników projektów dofinansowanych ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: „NERW PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca”, „NERW 2 PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca”, „Preinkubacja – szybki start dla przedsiębiorczych”.