Site Loader
KONTAKT
STRONA ARCHIWALNA - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW rozpoczął realizację kolejnej edycji badania „Success stories. Absolwenci Politechniki Warszawskiej”. Celem badania jest analiza ścieżek zawodowych absolwentów PW oraz identyfikacja kamieni milowych istotnych z punktu widzenia studentów PW.

W wyniku badania zostaną opracowane prezentacje sylwetek zawodowych absolwentów Politechniki Warszawskiej, które mogą być inspiracją dla studentów PW w kształtowaniu swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Prezentacje sylwetek zawodowych zawierają ścieżkę kariery, rady dla studentów, refleksje dot. studiów, rozwoju i sukcesu.

Do wzięcia udziału w badaniu zaproszeni są absolwenci PW, którzy osiągnęli szerokozdefiniowany sukces, np. uczestniczyli w projektowaniu i realizacji innowacyjnego badania, stworzyli innowacyjną działalność gospodarczą, efektywnie komercjalizują wiedzę, skutecznie przekazują wiedzę kolejnym pokoleniom w ramach zajęć, pracują na wysokim stanowisku w firmie, swoją codzienną pracą w różnorodnych organizacjach aspirują do zmiany fragmentu rzeczywistości społecznej czy też po prostu pracują w swoim zawodzie i każdego dnia wykonują „kawał dobrej roboty”.

Do udziału w badaniu zapraszamy także naukowców i wykładowców, w tym również pracowników Politechniki Warszawskiej, którzy są jej absolwentami! Celem jest pokazanie studentom, w jaki sposób z sukcesem kształtować karierę naukową.

Prezentacja sylwetki, której elementem jest zdjęcie absolwenta, opracowywana jest na podstawie informacji przekazanych przez absolwenta PW w formie wybranej spośród:

  • 30-minutowa rozmowa telefoniczna/online, podczas której badacz zadaje pytania wpisujące się w zakres przygotowywanej prezentacji,
  • pisemne wypełnienie formularza gromadzenia informacji, który koncentruje się na zagadnieniach prezentowanych w sylwetce.

Raporty i opracowane dotychczas prezentacje sylwetek zawodowych absolwentów opublikowane są na stronie internetowej CZIiTT PW: www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-badan-i-analiz/badania/badania-absolwentow-pw/.

Serdecznie zapraszamy absolwentów PW do podzielenia się historią swojej kariery zawodowej!

Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w badaniu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie realizowane jest w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

 

 

Post Author: Tomasz Turzyński