Site Loader
KONTAKT
STRONA ARCHIWALNA - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Trwa badanie dotyczące równości płci na Politechnice Warszawskiej, realizowane na zlecenie Zespołu rektorskiego ds. przygotowania planu równości płci na  PW. Celem badania jest identyfikacja głównych obszarów badawczych w badaniu potrzeb i oczekiwań osób pracujących (pracowników i pracownic) oraz osób kształcących się (studentów, studentek, doktorantów, doktorantek) w zakresie równości płci w Politechnice Warszawskiej.

W ankiecie on-line dostępnej dla wszystkich osób studiujących, doktoryzujących się i pracujących na PW pytamy o potrzeby i oczekiwania w zakresie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, wspierania równego dostępu do rozwoju zawodowego oraz zachowywania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym, w odniesieniu do czasu pracy/kształcenia na PW.

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu! Zgromadzone dane pomogą udoskonalić plan działań w zakresie równości płci na PW.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje ok. 15 minut. Badanie będzie realizowane do 31 października 2022 r.

Ankietę można wypełnić pod linkiem – https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/581954?lang=pl.

Zaproszenia do udziału w badaniu zostały wysłane na adresy e-mailowe osób studiujących (wiadomość od Biura Komunikacji i Promocji PW), osób doktoryzujących się (wiadomość od Działu Obsługi Doktorantów PW) oraz osób pracujących (wiadomość od Działu Badań i Analiz CZIiTT PW).

Zapraszamy do udziału w badaniu!

Realizacja: Dział Badań i Analiz CZIiTT PW na zlecenie Zespołu rektorskiego ds. przygotowania planu równości płci na  PW

W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt: badania.cziitt@pw.edu.pl

A study on gender equality at the Warsaw University of Technology, commissioned by the Rector’s Team for the preparation of a gender equality plan at WUT, is in progress.

In the on-line questionnaire available to all students, PhD students and emploees, we ask about the needs and expectations in the field of counteracting unequal treatment, supporting equal access to professional development and maintaining a balance between private and professional life with regard to working / studying time at WUT.

You are kindly invited to participate in the study! The collected data will help to improve the action plan and gender equality agenda at WUT.

The survey is anonymous and it takes about 15 minutes to complete it. The study will run until October 31, 2022.

The survey is available in English – click on the link: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/581954?lang=en.  .  

Invitations to participate in the survey were sent to the e-mail addresses of students (message from  Office of Communications and Promotion WUT), doctoral students (message from Doctoral Services Department WUT) and employees (message from Research and Analysis Department, Centre for Innovation and Technology Transfer Management WUT).

Research and Analysis Department, Centre for Innovation and Technology Transfer Management WUT.

Should you have any questions, please contact us at badania.cziitt@pw.edu.pl.

Post Author: Mac Ivan